رتبه های پذیرفته شده در دانشگاه ها بر اساس رشته هدف

رشته دانشگاهی مورد علاقه خود را انتخاب نمایید:
v
مشاهده نتایج
کاربر گرامی : بوسیله آیتم های بالای هر فیلد جدول امکان فیلتر نتیجه وجود دارد.
لیست پذیرش دانشگاه ها
رشته 
دانشگاه 
سال 
گروه 
رتبه در سهمیه 
رتبه کشوری 
منطقه 
جنسیت 
شهر 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 
مهندسی برقدانشگاه صنعتی شریف | تهران | روزانه98ریاضی11منطقه 2پسراهواز...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه98تجربی11منطقه 1پسرتهران...X
مهندسی برقدانشگاه صنعتی شریف | تهران | روزانه98ریاضی11منطقه 2پسراهواز...X
مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف | تهران | روزانه98ریاضی12منطقه 1پسرتهران...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه98تجربی18منطقه 2دختررشت...X
مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف | تهران | روزانه98ریاضی118منطقه 3پسرایلام...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه98تجربی22منطقه 1پسرتبریز...X
مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف | تهران | روزانه98ریاضی24منطقه 2پسرلاهیجان...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه98تجربی29منطقه 2پسراهواز...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه98تجربی218منطقه 3پسرگنبد...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | نیمسال اول98تجربی33منطقه 1پسرشیراز...X
مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف | تهران | روزانه98ریاضی35منطقه 2پسرشهرکرد...X
مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی شریف | تهران | روزانه98ریاضی37منطقه 1پسرمشهد...X
مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی شریف | تهران | روزانه98ریاضی37منطقه 1پسرمشهد...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه98تجربی326منطقه 3پسربوکان...X
مهندسی برقدانشگاه صنعتی شریف | تهران | روزانه98ریاضی353منطقه 3پسرسلماس...X
مهندسی برقدانشگاه صنعتی شریف | تهران | روزانه98ریاضی353منطقه 3پسرسلماس...X
حقوقدانشگاه تهران | روزانه98انسانی367منطقه 3پسرجیرفت...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه98تجربی44منطقه 1پسرتبریز...X
مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف | تهران | روزانه98ریاضی46منطقه 2پسرساری...X
مهندسی برقدانشگاه صنعتی شریف | تهران | روزانه98ریاضی48منطقه 1دخترتهران...X
مهندسی برقدانشگاه صنعتی شریف | تهران | روزانه98ریاضی48منطقه 1دخترتهران...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه98تجربی412منطقه 2پسرقم...X
حقوقدانشگاه تهران | روزانه98انسانی413منطقه 2دخترقائم شهر...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه98تجربی431منطقه 3پسرتالش...X
مهندسی برقدانشگاه صنعتی شریف | تهران | روزانه98ریاضی4182منطقه 3پسرآبادان...X
مهندسی برقدانشگاه صنعتی شریف | تهران | روزانه98ریاضی4182منطقه 3پسرآبادان...X
مهندسی برقدانشگاه صنعتی شریف | تهران | روزانه98ریاضی59منطقه 2پسرتفت...X
مهندسی برقدانشگاه صنعتی شریف | تهران | روزانه98ریاضی59منطقه 2پسرتفت...X
مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف | تهران | روزانه98ریاضی510منطقه 1پسرتهران...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه98تجربی514منطقه 2پسرزنجان...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه98تجربی538منطقه 3دخترشیراز...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | نیمسال اول98تجربی66منطقه 1پسرمشهد...X
مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف | تهران | روزانه98ریاضی611منطقه 1پسرشیراز...X
مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف | تهران | روزانه98ریاضی615منطقه 2پسرقائم شهر...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه98تجربی617منطقه 2پسربابل...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه98تجربی651منطقه 3پسرداران...X
مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی شریف | تهران | روزانه98ریاضی6221منطقه 3پسرجهرم...X
مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی شریف | تهران | روزانه98ریاضی6221منطقه 3پسرجهرم...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | نیمسال اول98تجربی77منطقه 1دخترشیراز...X
مهندسی برقدانشگاه صنعتی شریف | تهران | روزانه98ریاضی716منطقه 2پسراراک...X
مهندسی برقدانشگاه صنعتی شریف | تهران | روزانه98ریاضی716منطقه 2پسراراک...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه98تجربی718منطقه 2پسرآمل...X
حقوقدانشگاه تهران | روزانه98انسانی720منطقه 2پسریزد...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه98تجربی758منطقه 3پسرجهرم...X
طراحی صنعتیدانشگاه تهران | روزانه98هنر772منطقه 3پسرمرودشت...X
حقوقدانشگاه تهران | روزانه98انسانی790منطقه 3پسرتنکابن...X
حقوقدانشگاه تهران | روزانه98انسانی811منطقه 1پسرشیراز...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه98تجربی813منطقه 1پسرتهران...X
مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف | تهران | روزانه98ریاضی813منطقه 1پسرتهران...X
Page 1 of 1257 (62810 items)Prev1234567125512561257Next