رتبه های پذیرفته شده در دانشگاه ها بر اساس رشته هدف

رشته دانشگاهی مورد علاقه خود را انتخاب نمایید:
v
کاربر گرامی : بوسیله آیتم های بالای هر فیلد جدول امکان فیلتر نتیجه وجود دارد.
x
لیست پذیرش دانشگاه ها
رشته 
دانشگاه 
رشته قبولی 
شهر 
جنسیت 
سهمیه در منطقه 
رتبه در سهمیه 
رتبه کشوری 
سال 
xv
xv
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 
مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف -تهرانمهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانهبابلسرپسرمنطقه 21197...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهرانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانهقوچانپسرمنطقه 21197...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهرانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانهتبريزپسرمنطقه 11397...X
حقوقدانشگاه تهرانحقوق | دانشگاه تهران | روزانهكاشاندخترمنطقه 21497...X
طراحی صنعتیدانشگاه تهرانطراحي صنعتي | دانشگاه تهران | روزانهشيروانپسرمنطقه 312997...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی مشهدپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اولتربت حيدريهپسرمنطقه 22297...X
حقوقدانشگاه شهیدبهشتی-تهرانحقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانهاصفهاندخترمنطقه 12297...X
مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف -تهرانمهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانهقمدخترمنطقه 22397...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهرانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانهتبريزدخترمنطقه 12597...X
حقوقدانشگاه تهرانحقوق | دانشگاه تهران | روزانهساريپسرمنطقه 221097...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهرانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانهمياندوآبپسرمنطقه 322197...X
مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف -تهرانمهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانهفردوسپسرمنطقه 323997...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهرانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانهكرجپسرمنطقه 23497...X
مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف -تهرانمهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانهتهرانپسرمنطقه 13597...X
مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف -تهرانمهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانهبندرعباسپسرمنطقه 23797...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهرانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانهمشهدپسرمنطقه 13897...X
حقوقدانشگاه تهرانحقوق | دانشگاه تهران | روزانهكرجپسرمنطقه 231797...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهرانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانهبرازجاندخترمنطقه 332597...X
حقوقدانشگاه تهرانحقوق | دانشگاه تهران | روزانهمريوانپسرمنطقه 332897...X
مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف -تهرانمهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانهتنكابنپسرمنطقه 336797...X
سینما0سينما | دانشگاه هنر | روزانهتهرانپسرمنطقه 14497...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهرانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانهاروميهپسرمنطقه 24697...X
مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف -تهرانمهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانهيزدپسرمنطقه 24897...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهرانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانهتبريزدخترمنطقه 141097...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهرانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانهديواندرهپسرمنطقه 342697...X
زبان و ادبیات فارسیدانشگاه اصفهاناموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهاندولت آباددخترمنطقه 343197...X
مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف -تهرانمهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانهقائنپسرمنطقه 347097...X
نمایشدانشگاه تهرانادبيات نمايشي | دانشگاه تهران | روزانهتهراندخترمنطقه 3416197...X
مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف -تهرانمهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانهبندرعباسپسرمنطقه 25997...X
مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف -تهرانمهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانهتهرانپسرمنطقه 151297...X
روانشناسیدانشگاه تهرانروانشناسي | دانشگاه تهران | روزانهقزويندخترمنطقه 253297...X
00کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانهگنبدپسرمنطقه 353397...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهرانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانهرامسرپسرمنطقه 353597...X
مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف -تهرانمهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانهقائنپسرمنطقه 358697...X
مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف -تهرانمهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانهشهركردپسرمنطقه 261097...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی کرمانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اولكرماندخترمنطقه 261197...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهرانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانهتبريزپسرمنطقه 161697...X
روانشناسیدانشگاه تهرانروانشناسي | دانشگاه تهران | روزانهاسلام‌شهردخترمنطقه 263497...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهرانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانهكهنوجپسرمنطقه 364297...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهرانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانهاسفراينپسرمنطقه 364297...X
مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف -تهرانمهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانهتربت جامپسرمنطقه 3612997...X
سینما0سينما | دانشگاه هنر | روزانهتهراندخترمنطقه 17997...X
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهرانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانهاردبيلپسرمنطقه 271397...X
مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف -تهرانمهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانهاصفهانپسرمنطقه 171497...X
مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف -تهرانمهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانهبيرجندپسرمنطقه 272497...X
حقوقدانشگاه تهرانحقوق | دانشگاه تهران | روزانهشهرريدخترمنطقه 273797...X
حقوقدانشگاه تهرانحقوق | دانشگاه تهران | روزانهقروهدخترمنطقه 374397...X
0 دانشگاه صنعتی شریف -تهرانعلوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانهتنكابنپسرمنطقه 3713797...X
سینما0سينما | دانشگاه هنر | روزانهورامينپسرمنطقه 3723397...X
روانشناسیدانشگاه تهرانروانشناسي | دانشگاه تهران | روزانهتهرانپسرمنطقه 181197...X
Page 1 of 191 (9546 items)Prev1234567189190191Next