کارشناس ها گروه مدیران کنکور

سرکار خانم الناز قناعتی

سرکار خانم الناز قناعتی

مشاور متخصص و مجرب در زمینه تحصیل و کنکور

سرکار خانم فاطیما اعرابی

سرکار خانم فاطیما اعرابی

مشاور متخصص و مجرب در زمینه تحصیل و کنکور

1398/04/06   | 

گروه مشاوره و برنامه ریزی هوشمند مدیران کنکور

سامانه هوشمند تنظیم برنامه هفتگی درسی

سامانه هوشمند برنامه هفتگی درسی و کنکوری با مدیران کنکور