کنکور زبان

منابع کنکور زبان

منابع کنکور زبان

منابع کنکور زبان

زیر گروه های درسی رشته زبان نظام قدیم

زیر گروه های درسی رشته زبان نظام قدیم

شامل زیر گروه ها و ضرایب آنها و رشته های درسی

1398/04/06   | 

گروه مشاوره و برنامه ریزی هوشمند مدیران کنکور

سامانه هوشمند تنظیم برنامه هفتگی درسی

سامانه هوشمند برنامه هفتگی درسی و کنکوری با مدیران کنکور