برنامه ریزی تخصصی هوشمند

پس از ثبت درخواست برنامه روزانه یا هفتگی خود ، تیم برنامه ریزان به صورت هوشمند برنامه شما را از طریق همین سایت مشاهده کرده و طبق رعایت استاندارد ها برای شما را کمتر از 100 دقیقه ...


کمتر از 100 دقیقه

پس از ثبت درخواست برنامه روزانه یا هفتگی خود ، تیم برنامه ریزان به صورت هوشمند برنامه شما را از طریق همین سایت مشاهده کرده و طبق رعایت استاندارد ها برای شما را کمتر از 100 دقیقه برنامه را ارسال خواهند کرد.

بدین ترتیب که پس از ارائه و ثبت زمان های خالی در 1 روز یا یک هفته یا یک ماه برای شما برنامه توسط تیم برنامه ریز و مشاور مؤسسه مدیران کنکور ارسال و پایان برنامه بایستی گزارش عملکرد خود را ارسال تا مشاوران روند پیشرفت شما را بررسی و نقاط ضعف و قوت شما را در برنامه بعدی آنالیز نمایند .

هر برنامه ای که مدیران موسسه برای شما برنامه ریزی مینمایند منوط به برنامه قبل است . 

اگر شما در برنامه مثلا هفته A بایستی 4 ساعت زیان 2 را میخواندید اما به هر دلیلی وقت نکردید یا فصل مربوطه مطالعه نشده باشد بایستی برنامه ای که برای هفته B میخواهید از مدیران کنکور دریافت نمایید حتما در درخواستتان بگویید که زبان 2 را مطالعه نکردید تا در برنامه جدید زبان 2 پیش بینی گردد .

دانش آموزی میتواند به موفقیت نزدیک بشود و یا برسد به این مهم ، که قدم به قدم با موسسه طبق برنامه ریزی ها جلو برود .

در غیر اینصورت موسسه هیچ کونه تعهدی نسبت به سرانجام کار نخواهد داشت.

برنامه ریزی قدم اول موفقیت برای یک هدف است . نمیشود شما برنامه ریزی نکنید و سر جلسه کنکور بشینید و توقع رشته دلخواه خود را داشته باشید.

موسسه مدیران کنکور این برنامه ریزی را برای شما انجام تا با آرامشی برتر به مطالعه دروس خود بپردازید.


برنامه ریزی تخصصی هوشمند

برنامه ریزی تخصصی هوشمند در کمتر از 100 دقیقه

1398/04/06   | 

گروه مشاوره و برنامه ریزی هوشمند مدیران کنکور

سامانه هوشمند تنظیم برنامه هفتگی درسی

سامانه هوشمند برنامه هفتگی درسی و کنکوری با مدیران کنکور