منابع کنکور ریاضی

منابع کنکور ریاضی

منابع کنکور ریاضی
خانه / مقالات / کنکور ریاضی / منابع کنکور ریاضی

الف ـ دروس عمومی

نام درس

نام کتاب در سالی ـ واحدی

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

1- زبان و ادبیات فارسی

ادبیات فارسی (2)

1/220

دوم

93

کلیه رشته ها

ادبیات فارسی (3)

1/249

سوم

94

کلیه رشته­ها غیر از علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی عمومی

1/283

پیش‌دانشگاهی

95

کلیه رشته ها

ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی)

2/249

سوم

94

مخصوص علوم انسانی

زبان فارسی 3 ( تخصصی انسانی)

4/249

سوم

94

مخصوص علوم انسانی

زبان فارسی 3 (غیر علوم انسانی)

3/249

سوم

94

کلیه رشته ­ها )غیر از علوم انسانی(

2- عربی

عربی 2 (غیر از علوم انسانی)

1/224

دوم

93

کلیه رشته ­ها (غیر از علوم انسانی)

عربی 2 ( علوم انسانی)

2/224

دوم

93

مخصوص علوم انسانی

عربی 3 ( غیر از علوم انسانی)

1/254

سوم

94

کلیه رشته­ ها (غیر از علوم انسانی)

عربی 3 (علوم انسانی)

2/254

سوم

94

مخصوص علوم انسانی

3- فرهنگ و معارف اسلامی

قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی)

222

دوم

93

کلیه رشته ­ها

قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی)

251

سوم

94

کلیه رشته ­ها

معارف اسلامی (دین و زندگی)

1/285

پیش­دانشگاهی

95

کلیه رشته­ ها

4- زبان انگلیسی

انگلیسی 3

1/252

سوم

94

کلیه رشته ­ها

انگلیسی 1 و 2

1/284

پیش‌دانشگاهی

95

کلیه رشته ­ها

ب ـ دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

نام درس

نام کتاب در سالی ـ واحدی

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

1- ریاضیات

هندسه 1

2/233

دوم

93

آمار و مدلسازی

3/234

دوم

93

هندسه 2

4/258

سوم

94

ریاضیات 2

2/234

دوم

93

حسابان

1/258

سوم

94

جبر و احتمال

2/258

سوم

94

هندسه تحلیلی و جبر خطی

1/294

پیش‌دانشگاهی

95

حساب دیفرانسیل و انتگرال

1/295

پیش‌دانشگاهی

95

ریاضیات گسسته

1/296

پیش‌دانشگاهی

95

2- فیزیک

فیزیک 1 و آزمایشگاه

2/206

اول

92

فیزیک 2 و آزمایشگاه

2/226

دوم

93

فیزیک 3 و آزمایشگاه (ویژه ریاضی)

4/256

سوم

94

فیزیک (ویژه ریاضی)

2/293

پیش‌دانشگاهی

95

3- شیمی

شیمی 2 و آزمایشگاه

1/227

دوم

93

شیمی 3 و آزمایشگاه

1/257

سوم

94

شیمی

1/289

پیش‌دانشگاهی

95