ضرایب دروس رشته زبان

ضرایب دروس رشته زبان

شامل ...
خانه / مقالات / کنکور زبان / ضرایب دروس رشته زبان

ضرایب دروس عمومی :

مواد امتحانی

ضریب

زبان و ادبیات فارسی

۴

فرهنگ و معارف اسلامی

۳

زبان عربی

۲

زبان انگلیسی

۲

ضرایب دروس اختصاصی :

کنکور

مواد امتحانی

ضرایب دروس به تفکیک زیر گروه های آزمایشی

زیرگروه ۱

زیرگروه۲

زیرگروه۳

زیرگروه ۴

زیرگروه ۵

کنکور زبان

زبان تخصصی انگلیسی

۴