زیر گروه های درسی رشته زبان نظام قدیم

زیر گروه های درسی رشته زبان نظام قدیم

شامل زیر گروه ها و ضرایب آنها و رشته های درسی
خانه / مقالات / کنکور زبان / زیر گروه های درسی رشته زبان نظام قدیم

زيرگروه هاي آزمايشي گروه آزمايشي زبان هاي خارجي (گروه آزمايشي 5

زیرگروه های آزمایشی مجموعه رشته هایی که دروس امتحانی آنها دارای ضرایب یکسان میباشند
زیرگروه ۱ آموزش زبان انگليسي، تربيت دبيرزبان انگليسي، زبان و ادبيات انگليسي، كارداني آموزش زبان انگليسي، كارداني مترجمي زبان انگليس ي، مترجمي خبر زبان انگليسي، مترجمي زبان انگليسي.
،( مواد آزمون اختصاصي و ضرايب آنها : زبان و ادبيات فارسي (با ضريب 4)، زبان عربي (با ضريب 2)، فرهنگ و معار ف اسلامي (با ضريب 3 .( زبان خارجي (با ضريب 2)، زبان تخصصي انگليسي (با ضريب 4
زیرگروه ۲ زبان آلماني، مترجمي زبان آلماني.
،( مواد آزمون اختصاصي و ضرايب آنها : زبان و ادبيات فارسي (با ضريب 4)، زبان عربي (با ضريب 2)، فرهنگ و معارف اسلامي (با ضريب 3 .( زبان خارجي آلماني (با ضريب 2)، زبان تخصصي آلماني (با ضريب 4
زیرگروه ۳ زبان فرانسه (گرايش ادبي و گرايش مترجمي).
،( مواد آزمون اختصاصي و ضرايب آنها : زبان و ادبيات فارسي (با ضريب 4)، زبان عربي (با ضريب 2)، فرهنگ و معارف اسلامي (با ضريب 3 .( زبان خارجي فرانسه (با ضريب 2)، زبان تخصصي فرانسه (با ضريب 4
زیرگروه 4 زبان اسپانيايي، زبان ايتاليايي، زبان چيني، زبان روسي، زبان و ادبيات ژاپني، زبان و ادبيات اردو، زبان و ادبيات ارمني، زبان و ادبيات تركي استانبولي.
،( مواد آزمون اختصاصي و ضرايب آنها : زبان و ادبيات فارسي (با ضريب 4)، زبان عرب ي (با ضريب 2)، فرهنگ و معارف اسلامي (با ضريب 3.( زبان خارجي (با ضريب 4