زیر گروه های درسی رشته زبان نظام قدیم

شامل زیر گروه ها و ضرایب آنها و رشته های درسی


زيرگروه هاي آزمايشي گروه آزمايشي زبان هاي خارجي (گروه آزمايشي 5

 

زیرگروه های آزمایشی مجموعه رشته هایی که دروس امتحانی آنها دارای ضرایب یکسان میباشند
زیرگروه ۱ آموزش زبان انگليسي، تربيت دبيرزبان انگليسي، زبان و ادبيات انگليسي، كارداني آموزش زبان انگليسي، كارداني مترجمي زبان انگليس ي، مترجمي خبر زبان انگليسي، مترجمي زبان انگليسي.
،( مواد آزمون اختصاصي و ضرايب آنها : زبان و ادبيات فارسي (با ضريب 4)، زبان عربي (با ضريب 2)، فرهنگ و معار ف اسلامي (با ضريب 3 .( زبان خارجي (با ضريب 2)، زبان تخصصي انگليسي (با ضريب 4
زیرگروه ۲ زبان آلماني، مترجمي زبان آلماني.
،( مواد آزمون اختصاصي و ضرايب آنها : زبان و ادبيات فارسي (با ضريب 4)، زبان عربي (با ضريب 2)، فرهنگ و معارف اسلامي (با ضريب 3 .( زبان خارجي آلماني (با ضريب 2)، زبان تخصصي آلماني (با ضريب 4
زیرگروه ۳ زبان فرانسه (گرايش ادبي و گرايش مترجمي).
،( مواد آزمون اختصاصي و ضرايب آنها : زبان و ادبيات فارسي (با ضريب 4)، زبان عربي (با ضريب 2)، فرهنگ و معارف اسلامي (با ضريب 3 .( زبان خارجي فرانسه (با ضريب 2)، زبان تخصصي فرانسه (با ضريب 4
زیرگروه 4 زبان اسپانيايي، زبان ايتاليايي، زبان چيني، زبان روسي، زبان و ادبيات ژاپني، زبان و ادبيات اردو، زبان و ادبيات ارمني، زبان و ادبيات تركي استانبولي.
،( مواد آزمون اختصاصي و ضرايب آنها : زبان و ادبيات فارسي (با ضريب 4)، زبان عرب ي (با ضريب 2)، فرهنگ و معارف اسلامي (با ضريب 3.( زبان خارجي (با ضريب 4


زیر گروه های درسی رشته زبان نظام قدیم

در هر زیر گروه رشته‌ی زبان؛ کدام رشته‌های تحصیلی دانشگاهی جای دارند, زیر گروه های زبان, ضرایب عوم تجربی , رشته های دانشگاهی زبان, کاربرد زبان, قبولی های زبان, رشته زبان, زیرگروه های زبان

گروه مشاوره و برنامه ریزی هوشمند مدیران کنکور

اخبار سایت مقالات کنکوری

مرکز تخصصی انتخاب رشته در شیراز

مدیران کنکور بزرگترین مرکز تخصصی انتخاب رشته توسط مهندس محمدپور در شیراز