زیر گروه های درسی رشته زبان نظام قدیم

زیر گروه های درسی رشته زبان نظام قدیم

شامل زیر گروه ها و ضرایب آنها و رشته های درسی
خانه / مقالات / کنکور زبان / زیر گروه های درسی رشته زبان نظام قدیم
زیر گروه های درسی رشته زبان نظام قدیم

زیر گروه های درسی رشته زبان نظام قدیم

زيرگروه هاي آزمايشي گروه آزمايشي زبان هاي خارجي (گروه آزمايشي 5

زیرگروه های آزمایشی مجموعه رشته هایی که دروس امتحانی آنها دارای ضرایب یکسان میباشند
زیرگروه ۱ آموزش زبان انگليسي، تربيت دبيرزبان انگليسي، زبان و ادبيات انگليسي، كارداني آموزش زبان انگليسي، كارداني مترجمي زبان انگليس ي، مترجمي خبر زبان انگليسي، مترجمي زبان انگليسي.
،( مواد آزمون اختصاصي و ضرايب آنها : زبان و ادبيات فارسي (با ضريب 4)، زبان عربي (با ضريب 2)، فرهنگ و معار ف اسلامي (با ضريب 3 .( زبان خارجي (با ضريب 2)، زبان تخصصي انگليسي (با ضريب 4
زیرگروه ۲ زبان آلماني، مترجمي زبان آلماني.
،( مواد آزمون اختصاصي و ضرايب آنها : زبان و ادبيات فارسي (با ضريب 4)، زبان عربي (با ضريب 2)، فرهنگ و معارف اسلامي (با ضريب 3 .( زبان خارجي آلماني (با ضريب 2)، زبان تخصصي آلماني (با ضريب 4
زیرگروه ۳ زبان فرانسه (گرايش ادبي و گرايش مترجمي).
،( مواد آزمون اختصاصي و ضرايب آنها : زبان و ادبيات فارسي (با ضريب 4)، زبان عربي (با ضريب 2)، فرهنگ و معارف اسلامي (با ضريب 3 .( زبان خارجي فرانسه (با ضريب 2)، زبان تخصصي فرانسه (با ضريب 4
زیرگروه 4 زبان اسپانيايي، زبان ايتاليايي، زبان چيني، زبان روسي، زبان و ادبيات ژاپني، زبان و ادبيات اردو، زبان و ادبيات ارمني، زبان و ادبيات تركي استانبولي.
،( مواد آزمون اختصاصي و ضرايب آنها : زبان و ادبيات فارسي (با ضريب 4)، زبان عرب ي (با ضريب 2)، فرهنگ و معارف اسلامي (با ضريب 3.( زبان خارجي (با ضريب 4